O Hereditas

Poslání a cíle

Úkolem a cílem Historické společnosti HEREDITAS z. s. je studovat dějiny protestantismu ve Slezsku, hlavně na území České republiky. Poznatky a stanoviska vhodnou formou prezentovat nebo publikovat. Zaměření je ekumenické a nepodléhá přímo žádné církvi ani náboženské společnosti. Úzce spolupracuje zejména se Slezskou diakonii a jejím DVC, Slezskou církví evangelickou a. v., Křesťanským společenstvím z. s. a dalšími společnostmi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí.

Dále chceme spolupracovat s Muzeem Jiřího Třanovského v Třanovicích, Těšínským muzeem v Českém Těšíně, Evangelickým sborem v Cieszynie a jeho muzeem, Diakonátem Eben–Ezer v Dzięgielówie v Polsku, Zemským archivem v Opavě, evangelikalními sbory hlavně na Těšínském Slezsku a rovněž se spolkem VERITAS z. s., jenž se zaměřuje na dějiny české reformace.

Chceme pořádat konference, výstavy, přednášky, exkurze, zájezdy se zaměřením na dějiny reformace, protestantismu, pietismu, probuzeneckých a misijních hnutí a křesťanské sociální služby. Dále se chceme podílet na rozšiřování archívních i knihovních fondů a muzejních sbírek. Ve své činnosti se zaměřujeme i na jiné již existující památky, pomníky, významná místa a objekty spojené se slezským protestantismem. Zde chceme začít novou službu – průvodcovství s komentovanými prohlídkami.

Stanovy Hereditas